HS Etikrådet

Etikprövning för etiskt känsliga studentarbeten - Fakulteten för hälsa och samhälle

Alla studenter på Fakulteten för hälsa och samhälle som genomför en studie med etiskt känsligt innehåll ska ansöka om prövning till fakultetens Etikråd. I ansökan redogör studenten/studenterna för sin undersökning: vad den handlar om och hur den ska genomföras, hur deltagarna ger sitt samtycke och hur konfidentialitetskravet uppnås. Det är universitetet som ansvarar för att studentarbeten på grund- och avancerad nivå bedrivs under etiskt säkerhetsställda och trygga former. Etikrådet har därför i uppgift att rekommendera eller avråda studenter att genomföra undersökningen på ett visst sätt. Etikrådets utlåtande är endast rådgivande. 

Du kan läsa mera om etikprövningen och etikrådets verksamhet här: fördjupad information

Vilka studentarbeten kan anses ha etiskt känsligt innehåll och ska därför prövas i Etikrådet?

Studentarbeten som:

• innebär ett fysiskt ingrepp på en människa 

• utförs enligt en metod som syftar till att påverka en människa fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada människan fysiskt eller psykiskt

• avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan härledas till denna människa

• innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna människa.

• innehåller känsliga personuppgifter, det vill säga uppgifter om:

  • ras eller etniskt ursprung
  • politiska åsikter
  • religiös eller filosofisk övertygelse
  • medlemskap i en fackförening
  • hälsa
  • en persons sexualliv eller sexuella läggning
  • genetiska uppgifter
  • biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

Ska du hantera personuppgifter?

Lagstiftningen ställer höga krav på hantering av alla personuppgifter, vare sig de är känsliga eller inte. Det är mycket du måste tänka på när du hanterar personuppgifter. Du hittar mera information om det här:

https://www.mah.se/ar-student/For-dina-studier/Examensarbeten/Student-Checklista-for-personuppgiftsbehandling-vid-examensarbeten/

Om du planerar att publicera din uppsats i en vetenskaplig tidskrift

Vetenskapliga tidskrifter kräver regelmässigt att det projekt som beskrivs i den insända artikeln har genomgått prövning av en forskningsetisk kommitté. Vad en forskningsetisk kommitté är definieras bland annat i Helsingforsdeklarationen och anses vara ett kvalificerat och självständigt organ som prövar olika forskningsprojekt utifrån etikregler och internationella deklarationer som antagits avseende forskning inom olika vetenskapsområden.

I Sverige etikprövas forskningsprojekt av de sex lokala etikprövningsnämnderna som inrättades år 2004 i samband med att etikprövningslagen infördes. När en vetenskaplig tidskrift efterlyser garantier om att ett projekt genomgått forskningsetisk prövning är det alltså ett beslut från en lokal etikprövningsnämnd som avses. Projekt som genomförs inom ramen för utbildning på grund- eller avancerad nivå betraktas inte som forskning enligt etikprövningslagen. Etikprövningsnämnderna kan dock välja att pröva även studentprojekt. 

Fakultetens etikråd prövar endast studentarbeten. Rådet är inte en forskningsetisk kommitté i den mening som beskrivs ovan och har inte heller den självständiga ställning eller de befogenheter som etikprövningsnämnderna har. När en artikel skickas till en vetenskaplig tidskrift är det alltså missvisande att hänvisa till ett beslut från etikrådet för att garantera att ett projekt har genomgått forskningsetisk prövning.   

Så här ansöker du:

Ansökan ska innehålla flera delar - ansökningsblankett samt bilagor. Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten. I blanketten hittar du instruktioner om vilken information och vilka uppgifter som ska fyllas i. 

Om studien ska genomföras utomlands använder du engelska ansökningsblanketter och bilagor

Obligatoriska bilagor: mallarna ska användas

 Bilaga 1: Informationsbrev. Informationsbrevet riktar sig till de personer som eventuellt kommer delta i studien. Tänk därför på att anpassa brevet till mottagaren. Undvik komplicerad information, formulera dig kortfattat och sakligt på ett lättillgängligt språk. Informationsbrevet ska innehålla följande: 

Rubrik: Här skriver du titeln på din undersökning.

Presentation: Skriv en kort presentation av er som genomför undersökningen: Namn, Studerande på xx-programmet vid Malmö universitet, xx- nivå på uppsatsen. Handledarens namn och kontaktuppgifter kan stå med om handledaren själv så önskar. Viktigt att handledaren har givit sitt godkännande till det. 

Syfte: Beskriv syftet med undersökningen och motivera varför det är viktigt att den genomförs. Undvik formuleringar som är en direkt vädjan om att delta. De som läser informationsbrevet bör inte känna något tvång eller dåligt samvete om de avstår från att delta. 

Genomförande: Beskriv hur undersökningen kommer att genomföras: intervjuer eller enkäter samt hur många, hur urvalet av informanter/deltagare har gått till, tidsåtgång för informanterna och om det finns några risker med att delta.

Frivillighetskravet: En lämplig formulering kan vara: Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.

Konfidentialitetskravet: En lämplig formulering kan vara: Konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss/mig som är undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på Malmö universitet eller i annan form av publicering kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer. 

Nyttjanderätt: Ange var arbetet kommer att publiceras/offentliggöras.

Avsluta med: Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.

Bilaga 2: Samtycke från deltagare. Deltagarna måste ha fått skriftlig information om studien (informationsbrevet) innan de undertecknar en samtyckesbilaga. Det är endast själva samtyckesformuläret som ska skickas till Etikrådet, inte de undertecknade samtyckena som skall vara konfidentiella.

Bilaga 3: Samtycke från handledare.

Bilaga 4: Undertecknat tillstånd från verksamhetschef/motsvarande.

Det är lärosätets ansvar att säkerställa att studenten ges legitimitet och acceptans kring att befinna sig /vistas inom olika verksamheter (såväl fysiskt som virtuellt). Ledningen för de aktuella verksamheterna ska alltså känna till att studenten såväl vistas inom organisationen som ”tar” berördas tid i anspråk i syfte att genomföra sin studie.

Om du till exempel samlar in din empiri på en skola eller en sjukvårdsmottagning ska du därför se till att få tillstånd från rektor respektive verksamhetschef innan din undersökning börjar. På motsvarande sätt måste du se till att du har verksamhetsledningens medgivande om du samlar in ditt material på ett privat företag. Använder du dig av sekretessbelagt material, till exempel patientjournaler eller utredningar från socialtjänsten, måste myndigheten godkänna att du tar del av handlingarna, exempelvis med förbehåll. Region Skåne kräver t ex särskilt tillstånd från verksamhetschef, se uppdragsbeskrivning och förtydliganden nedan. Det är du och din handledare som har ansvar för att undersöka vilka tillstånd just din studie förutsätter, oberoende om undersökningen sker i eller utanför Sverige.

Förtydligande av etiska regler vid studentarbete

Intyg för verksamhetschefens skriftliga uppdrag om projektbaserad kvalitetssäkring RS

Lämna in din ansökan samt bilagor till etikradet.hs@mau.se  

Etikrådet sammanträder fredagar i samma vecka som inlämning sker. Ett utlåtande skickas med e-post till student och handledare snarast efter sammanträdet. Etikrådets utlåtande är inte överklagbart då det endast är en rekommendation.