LALGR Grundlärarutbildning: Fritidshem

LALGR Grundlärarutbildning: Fritidshem

Den här sidan riktar sig till dig som är student på grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem.  Här finner du praktisk information om dina studier.

Du kanske har frågor om kursförteckning eller ämnesval eller vill veta vem du kan vända dig till på just din utbildning.

Vill du som student ha inflytande över din utbildning? Kontakta programsamordnare Caroline Ljungberg.

 

Kontaktpersoner 

Sara Berglund, studentansvarig

Caroline Ljungberg, programsamordnare

Ann-Sofie Almquist, är biträdande prefekt på institutionen barndom, utbildning och samhälle och har det övergripande ansvaret för dina studier och din studiegång.

Liselotte Sterner, programadministratör 

Kim Borg, Studievägledning, lsvagledning@mau.se

Studieadministrationen på LS: studexp.ls@mau.se

Besök också Studentwebben för generell information.

Blankettwebben, här ansöker du om studieuppehåll eller anmäler avbrott.

 

Utbildningsplan ant. H22

 

Utbildningen innehåller ett fördjupningsämne - fritidspedagogik och ett undervisningsämne. I fördjupningsämnet integreras en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan med ämnesstudierna.

  • Fördjupningsämne. Utbildningen innehåller ett fördjupningsämne - fritidspedagogik, i vilket du skriver ditt examensarbete. I fördjupningsämnet tillägnar du dig kunskap om barns och ungas kulturella och sociala kontexter samt lek och lärande i olika miljöer. Du studerar exempelvis språkutveckling, digitalisering, utomhuspedagogik, dramapedagogik och andra estetiska uttryckssätt. 
  • Undervisningsämne. Utbildningen innehåller också ett undervisningsämne - Bild, Idrott och hälsa eller Musik. Presentation av undervisningsämne.

 

Utbildningsvetenskaplig kärna
I din utbildning ingår en utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Den handlar om generell lärarkompetens och omfattar 60 högskolepoäng. Följande ingår enligt examensförordningen: skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska rättigheterna och de mänskliga rättigheterna; läroplansteori och didaktik; vetenskapsteori och forskningsmetodik; utveckling, lärande och specialpedagogik; sociala relationer, konflikthantering och ledarskap; bedömning och betygsättning samt utvärdering och utvecklingsarbete. På Malmö universitet studerar du den utbildningsvetenskapliga kärnan på två sätt. Dels i dina ämnesstudier (15 hp), dels i särskilda kurser (45 hp). 

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
I din utbildning ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFUn omfattar 30 högskolepoäng,  vilket motsvarar 20 veckor under hela utbildningen och är obligatorisk. Du är i huvudsak placerad på en och samma förskola/skola under din VFU. 

 

Examensarbete
I kursen Examensarbete jobbar du självständigt antingen ensam eller i par. Du har stöd av en handledare men du kan ändå ha nytta av ytterligare stöd. Här hittar du mer generell information om att skriva examensarbete på Malmö universitet, vilket stöd du kan få i arbetsprocessen och hur du gör för att publicera ditt arbete när det är klart. Du har tillgång till en guide som beskriver hur arbetet går till, vad som förväntas av dig som student respektive handledare och examinator. Där beskrivs också formalia som uppsatsens utformning, hur examinationsseminariet går till och kriterier för bedömning. Guiderna gäller för dig som är antagen 2011 eller senare.

 

Kvalitetsarbete
För varje utbildningsprogram finns en programnämnd som ansvarar för att följa upp kvaliteten i programmet i dess helhet. Denna uppföljning sker fortlöpande samt i ett årligt uppföljningsmöte där beslut fattas om handlingsplan för planerade åtgärder och aktiviteter. I det löpande arbetet ingår att behandla förslag på nya och reviderade kursplaner inom programmet. Programnämnden ska särskilt verka för att programmen utvärderas och utvecklas i enlighet med kvalitetsarbetet vid Malmö universitet och inom fakulteten. Tillfälliga och/eller permanenta utskott och arbetsgrupper kan knytas till nämnden. Programnämndens arbete leds av en ordförande. Därutöver ingår programsamordnare, lärare från berörda institution(er), representanter från yrkeslivet (som kan adjungeras) samt studenter.

programnämndens sida finns bland annat protokoll och utvärderingar av utbildningen.